List of State Abbreviation

                                      List of State Abbreviation

Sl. No.

State/ UT

Abbreviation

1.

Andhra Pradesh

AP

2.

Arunachal Pradesh

AR

3.

Assam

AS

4.

Bihar

BR

5.

Chhattisgarh

CG

6.

Goa

GA

7.

Gujarat

GJ

8.

Haryana

HR

9.

Himachal Pradesh

HP

10.

Jammu and Kashmir

JK

11.

Jharkhand

JH

12.

Karnataka

KA

13.

Kerala

KL

14.

Madhya Pradesh

MP

15.

Maharashtra

MH

16.

Manipur

MN

17.

Meghalaya

ML

18.

Mizoram

MZ

19.

Nagaland

NL

20.

Orissa

OR

21.

Punjab

PB

22.

Rajasthan

RJ

23.

Sikkim

SK

24.

Tamil Nadu

TN

25.

Tripura

TR

26.

Uttarakhand

UK

27.

Uttar Pradesh

UP

28.

West Bengal

WB

29.

Tamil Nadu

TN

30.

Tripura

TR

31.

Andaman and Nicobar Islands

AN

32.

Chandigarh

CH

33.

Dadra and Nagar Haveli

DH

34.

Daman and Diu

DD

35.

Delhi

DL

36.

Lakshadweep

LD

37.

Pondicherry

PY